İş ve İnsan İlişkileri Dersi Örnek Soruları

2010-08-25 09:06:00

Aşağıdaki cümlelerden boşluk olan kısımları doldurunuz.

S.1-İnsanların amaçlı olarak yaptıkları uğraşıya……………………… denir.

-Bireyler yada toplumlar arasında  söz,jest,yazı,görüntü simgeleri aracılığıyla ;dilek ve duygu alışverişine……………………………denir.

S-11-İnsanı fikir ve zihni yönden rahatsız eden duruma……………………….denir.

S-12-Eski zamanlardan kalmış olmaları nedeniyle saygın tutulan, kuşaktan kuşağa iletilen ölçütlere………………….denir. Bunlara uymayanlar toplum tarafından cezalandırılır.

S-13-Geleneklerin , toplumun yetkili organlarınca kararlaştırılması ile……………………..oluşur.Bunlara aykırı davrananlara resmi yaptırımlar uygulanır.

S-14- Aşağıdakilerden hangisi İnsanları  toplu yaşamaya sevk eden nedenlerden biridir?

            a)Neslinin sürdürülmesi                                         c)Yaşamanın anlamı ve amacı

            b)Yeni nüfusun toplumsallaşması                            d)Hepsi

S-15- Aşağıdakilerden hangisi İnsanları  çalışmaya sevk eden nedenlerden biridir?

            a)Para kazanma isteği                                                    c)Terfi etmek

            b)Gelecek nesillere yararlı olmak                                     d)Hepsi

S-16-Aşağıdakilerden hangisi işletme içi haberleşme değildir?

            a)Dikey haberleşme                             c)Duyurular

            b)Yatay haberleşme                             d)Pazarlama temasları

S-17-Aşağıdakilerden hangisi iletişimin öğelerindendir?

            a)Kaynak                               c)Alıcı

            b)Kanal                                 d)Hepsi

S-18-İş aktinin yapılması için aşağıdaki unsurlarda hangisine ihtiyaç yoktur?

            a)Ehliyet                                              b)Deneme süresi

            c)Öğrenim durumu                               d)Şekil

S-19-Aşağıdakilerden hangisi hizmet aktinden doğan işçinin borçlarındandır?

            a)İş görme borcu                                                         b)Sadakat borcu

            c)Çalışma şartlarına uyma ve itaat borcu                       d)Hepsi

S-20-Aşağıdakilerden hangisi problemin belirtisi değildir?

            a)Dalgınlık                               b)Şiir yazmak

            c)İşe geç kalma                        d)Uykusuzluk

      Aşağıdaki ifadelerden Doğru olanların karşısına ‘D’ ,Yanlış olanların karşısına ‘Y’ yazınız.

S-1-(  ) Karnını doyurma,hava ve su gibi doğuştan olan ihtiyaçlara birincil ihtiyaçlar denir.

S-2-(  ) Can ve mal güvenliği,iş güvenliği ,sağlık güvenliği gibi ihtiyaçlara ‘Fizyolojik ihtiyaçlar’ denir.

S-3-(  ) Başkalarından sorumlu olan ,başkalarının işlerini idare eden kişiye ‘Amir’ denir.

S-4-(  ) ‘Ücret ödeme borcu’ işçinin hizmet aktinden doğan borçtur.

S-5-(  ) ‘İşçi sağlığına ve İş güvenliğine ilişkin tedbirleri alma borcu’ işverenin hizmet aktinden doğan borçtur.

S-6-(  ) İnsanın doğuştan ölene kadar sürdürdüğü öğrenmelere ‘Toplumsallaşma’ denir.

S-7-(  ) İnsanların toplu yaşarken birbirlerine ve sonraki kuşaklara ilettikleri,maddi öğelere ‘Moda’ denir .

S-8-(  ) Bir toplumun yalnız kimi kesimleri arasında moda olan ve kısa sürede geçip giden davranışlara ‘heves’ denir.Aşırı yüzeysel ve zararlı heveslere ise ‘çılgınlık’ denir.

 

 

İş ve insan İlişkileri

Ustalık

1- Gelecekteki yeni toplumsal olaylara ilişkin kuralların konulabilmesi,geçmişteki değişik toplumların  

    incelemesini yapan bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

     a) Psikoloji                        b) Sosyoloji                c) Biyoloji                   d) Tarih

2- İnsan ilişkileri kaynağını hangi bilim dallarından almaktadır?

     a) Sosyoloji                       b) Psikoloji                 c) Tarih                       d) Hepsi

3- Birbirine akrabalık bağı ile bağlı olan ve içinde en az bir karı – koca ilişkisinin bulunduğu veya 

     bulunmuş olduğu en küçük sosyal birime ne ad verilir?                              

     a) Topluluk                        b) Grup                       c) Aile                         d) Arkadaş   

4- İnsanların yerleşik hayata geçmesinde en büyük etken aşağıdakilerden hangisidir?

     a) Av hayvanlarının azaltılması     b) Vahşi hayvanlardan korunma       

     c) Karabasanın bulunması             d) Doğal afetlerden korunma

5- Bir ailenin toplumdaki statüsünü aşağıdakilerden hangisi belirler? 

     a) Aile çevresi                    b) Toplum içindeki yeri          c) Soyu,ünü ve geçim biçimi  d) Hepsi

6- Bir işyerinde amaçlara uygun olarak çalışanları yönetmek için,yöneticilerin uyguladığı kuralların 

     tümüne ne ad verilir?

     a) İnsan ilişkileri                b) Sosyoloji                c) İş                 d) Amir

7- Bir fayda sağlamak için girişilen faaliyetler dizisine ne ad verilir?   

     a) Ticaret                           b) İş                            c) Yönetim      d) Amir

8- Başkalarından sorumlu olan ve başkalarının işlerini idare eden kişiye ne denir?

     a) Tacir                              b) İşçi                         c) İşveren        d) Amir

9- İnsan ilişkilerinde,insanın benzer ve farklı yönleri, özelliklerine göre kaç gruba ayrılır?

     a) İki                                  b) Üç                          c) Dört                        d) Beş

10- İnsanın farklı yönleri aşağıdakilerden hangisidir?

     a) Davranışlar-İlgi             b) Kabiliyet-Yetenek  c) Deney-Duygu         d) Hepsi

11- Aşağıdakilerden hangisi haberleşme konusuna girmez?

     a) Öğrenme                        b) Düşünme                c) Konuşma    d) Dinleme

12- Zamanımıza kadar en çok kabul gören haberleşme modelini kim geliştirmiştir?

     a) Berlo                              b) Aristo                     c) Eflatun        d) Hepsi

13- Aşağıda verilenlerden hangisi yazılı haberleşmeye girmez?

     a) Gazete                           b) Broşür                    c) Telsiz          d) Telgraf       

14- Bir başkasını yönetiminde bir problemin grup tarafından tartışılmasına ne denir?

     a) Panel                              b) Sempozyum           c) Forum         d) Konferans

15- Aşağıda verilenlerden hangisi haberleşme özelliklerinden değildir?

     a) Haberleşme statik bir olgudur                          b) Haberleşme dinamik bir olgudur                                      c) Haberleşme insan davranışlarının ürünüdür  d) Hepsi

16- Bir kişinin bir bilgiyi anlaşılır biçimde başka kişilere aktarmasına ne denir?

     a) Haberleşme                    b) Kaynak                   c) Alıcı            d) TV

17- Haberleşme konusu ile ilgili ilk açıklamalar hangi filozoflar döneminde başlamıştır?

     a) J:J:Ruso-Aristo              b) Aristo-Eflatun        c) Eflatun-Conte  d) Aristo-Conte

18- Haberleşme kanalları aşağıdakilerden hangisidir?

     a) Kaynak                          b) Mesaj                      c) Kanal          d) Hepsi

19- Etkili haberleşme teknikleri kaça ayrılır?

     a) Üçe                                b) Dörde                     c) İkiye           d) Beşe

20- Aşağıdakilerden hangisi haberleşme türlerine girmektedir?

     a) Yazılı haberleşme          b) Sözlü haberleşme   c) Sözsüz haberleşme d) Hepsi

21-Bir işyerinde amaçlara uygun olarak çalışanları yönetmek için ne gereklidir?

     a) Amir-Yönetici               b) Şef-Memur             c) Patron         d) Usta

22- Sosyal hayatı düzenleyen kurallar aşağıdakilerden hangisidir?

     a) Ahlak kuralları               b) Görgü kuralları       c) Hukuk kuralları      d) Hepsi

 

 

23- Bir işyerinde düzeni sağlayarak ve kişilerin kendi başlarına buyruk hareketlerde bulunmalarını

      önlemeye ne ad verilir?

     a)Yetki                              b)Sorumluluk              c) Liderlik       d) Emir

24- Aşağıdakilerden hangisi amirin görevlerinden değildir?

a)  Çalışanların eğitimi ve motivasyonunu sağlamak                   

b) Yapılan ve yapılmayan işlerin takip ve kontrolünü yapmak    

c)  Mükafat ve ceza sistemini uygulamak 

d) Hataları açıklamamak

25- Eldeki kaynakların en verimli biçimde kullanılmasını öğreten bilim dalına ne denir? 

     a) Yönetici                         b) Vakıf                      c) Ticaret         d) Yönetim

26- Aşağıdakilerden hangisi işyerinde işbirliğini olumsuz yönde etkileyen faktörlerden değildir?

     a) Çok fazla etkici ve baskıcı olmak                     b) Tartışmacı – eleştirici olmak                                             c) Saldırgan,alaycı,dedikoducu olmak              d) Şakacı olmak

27- Aşağıdakilerden hangisi iş ve insan ilişkilerinin kurallarından birisi değildir?

     a) Tarafsız hareket etmek – olgun davranmak      b) Sabırlı ve hoşgörülü olmak                                                c) İşbirliği içinde çalışmak                                 d) Tartışmacı olmak

28- Bir kuruluşta çalışanları, işlerin yürümesi için gerekli davranışları göstermedikleri zaman 

      başvurulan kurallara ne denir?

     a) Ceza                              b) Disiplin                              c) Ödül                       d)  İyi huylar

29- Aşağıdakilerden hangisi işbirliği ilkelerinden değildir?

     a) Çalışanlara liderlik yapmak                   b) İşbirliği ruhunu geliştirmek                                                           c) Güven artırmak                                              d) Totaliter olmak

30- Aşağıdakilerden hangisi işyeri disiplin kurallarındandır?

     a) Çalışanlardan beklenen davranışlar açıklanmalıdır b) İşyeri disiplin kuralları uygulanabilir olmalıdır

     c) Kurallar kişiye göre değişebilmelidir                       d) Hiçbiri

31- İnsanı fikri ve zihni yönden rahatsız eden durumlara ne denir?

     a) Problem                         b) Olay                       c) İnsan İlişkileri                    d) Hiçbiri

32- İşyerleri, amaçlarını gerçekleştirmede hangi üretim faktörü uygulanmamaktadır?

     a) İnsan gücü                     b) Hammadde            c) Kota                                   d) Sermaye

33- Aşağıdakilerden hangisi problemlerin çözümünde insan ilişkilerinde rol oynayan unsurlardan değildir?

     a) Dayanışma                     b) Analoji                   c) Çevreye uyum                    d) İşe uyum   

34- Aşağıdakilerden hangisi insan ilişkilerinin amaçlarından değildir?

     a) Problemleri çözmek       b) Problemleri aza indirmek          c) Tek yönlü çıkar sağlamak   d) Hiçbiri

35- Zaman kavramının önemi hangisinde vurgulanmaktadır?

     a)    Yarının işini bugünden yap     b) Zaman tekrar yaşanamaz   c) Vakit nakittir d) Geçen zaman geri gelmez    

36- Aşağıdakilerden hangisi problem belirtilerinden değildir?

     a) Dalgınlık-unutkanlık               b) Aşırı sigara ve içki içmek     c) Uykusuzluk   d) Bir anlık öfkelenme

37- Problemlerin çözümünde amir hangi bilim dalından yararlanmaz?

     a) Psikoloji                         b) Hukuk                    c) Terminoloji                        d) Sosyoloji

38- Hangisi bireyin bir şey yapması ya da bir sonuca ulaşması amacıyla yaptığı faaliyetlere ne denir?

     a) İş                        b) İnsan ilişkileri                     c) Yönetim                 d) Stabilite

39- Bir yeri idare eden yürüten kişiye ne ad verilir?

     a) Yönetim             b) Amir                                   c) Yönetici                  d) İş

40- Bir işyerinde amaçlara uygun olarak çalışanları yönetmek için, yöneticilerin uyguladığı ilke ve

     kuralların tümüne ne ad verilir?

     a) Yönetim             b) İnsan ilişkileri                     c) Amir                       d) Temayül

41- İş sonucunda ne elde edilir?

     a) Para                    b) Sağlık                                 c) Her istediğini yapma          d) Hepsi

42- İşçiyi çalışmaya sevk eden aşağıdaki nedenlerden hangisidir?

     a) Maddi nedenler b) Çevre ortamı                      c) İsteksizlik                        &n

3267
0
0
Yorum Yaz