İŞLETME BİLGİSİ DERSİ USTALIK SINAV SORULARIDIR

2010-08-25 09:10:00

                                                                                                                      

 

  .

1.İnsan ihtiyaçlarını, doğrudan doğruya ve dolayısıyla karşılamak amacıyla işleyen ve işletilen her iktisadi birime aşağıdakilerden hangisine denir?

a)Fabrika              b)Atelye                                c)Market               d)İşletme

2.Ekonomide insan ihtiyaçlarını karşılamak için mal ve hizmet üretmek amacıyla kurulan hukuki ve ekonomik kuruluşa aşağıdakilerden hangisi denir?

a)İşletme              b)Fabrika              c)Müteşebbis       d)Teşebbüs

3.Belirli bir mal yada hizmeti üretmek,üretip Pazarlamak veya yalnızca pazarlamak için kendi parasını veya başkalarından topladığı parayı öteki üretim faktörlerine yatıran böylece kar veya zarar ihtimallerini göze alan kişilere ne denir?

a)Patron                               b)Fabrikatör                         c)Müteşebbis       d)Taşeron

4.Kar (uzun sürede),topluma hizmet ,işletmenin hayatını sürekli kılma,işletmenin hangi amaçlarıdır?

a)Genel               b)Özel                 c)Tüzel                       d)Tümü

5)Ucuza mal edip ucuza satmak;çalışanlara iyi  ücret ödemek,topluma veya devlete hizmet,çalışmayı (istihdamı)sürekli kılmak amaçları işlemenin hangi amaçlarıdır?

a)Genel                 b)Özel                    c)Tüzel                  d)Tümü

6)İşletme ürettikleri mal çeşidine göre kaça ayrılır?

a)3                         b)4                         c)2                          d)Ayrılmaz

7)Bir insanın bir işletme kurup çalıştırmaya başlamasının  nedenleri aşağıdakilerden hangisidir?

a)Mirası,bağımsızlık isteği                                                                 b)Kazanç isteği

c)Sosyal saygınlık başka fırsatların yokluğu                               d)Hepsi

8.İşletmenin faaliyette bulunduğu yere aşağıdakilerden hangisi denir?

a) Fabrika             b)Kuruluş yeri      c)Atelye                d)Fabrika merkezi             

9)Ekonomik amaçlara en uygun kuruluş yeri demek,

a)Üretim maliyetlerinin en düşük olacağı yer,

b)Pazarlama maliyetlerinin en düşük olacağı yer,

c)Üretim ve pazarlama maliyetlerinin en düşük olacağı yer,

d)Elektrik ve su kesintisinin olmayacağı yer demektir.

10.Üretim yapmak üzere yatırıma karar veren müteşebbis  neyi nasıl kaça üreteceğine karar verirken şu üç  etkinlik ölçüsünü göz önüne almalıdır?

a)Verimlilik,ekonomiklik,karlılık   b) Verimlilik,ulaşım,kar 

c)İnsan gücü hammadde ,Hava       d)Hava,Su,Yol

11)Aşağıdakilerden hangisi kuruluş yeri faktörlerinin bölümlenmesi ile ilgili değildir?

a)Ekonomik faktörler  b)Doğal faktörler         c)Sosyal faktörler        d)Reklam faktörleri

12)Aşağıdakilerden hangisi kuruluş yeri faktörlerinden değildir?

a)Pazar                       b)Hammadde                c)Mamul eşya                     d)Askeri tehlike

13. ..............Geniş anlamda tutulacak yol ve davranış biçimi demektir .Noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a)Çalışmak                          b)Pazarlamak      c)Yönetici                             d)Plan

14.Bir örgüt meydana getirme veya örgütün etkili olarak çalışabilmesi için seçilen işler,kişiler ve işyerleri arasındaki yetki ilişkilerinin kurulması faaliyetinin tümüne aşağıdakilerden hangisi denir?

a)Planlama                          b)Çalışma            c)örgütleme                          d)Yetki

15-İşletmelerde iyi bir ücret düzeni kurulması ve bu düzenin başarıyla yönetilmesi işi işletmenin hangi bölümünün görevidir.?

a)Çalışanların     b)Personel bölümünün      c)Sendikanın                       d)Hiçbiri

16.Ücret ödeme başlıca iki çeşittir. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) 1-Zaman ücreti                               b)1-Haftalık       c)1-Aylık                              d)1-saat ücreti

    2- primli (Teşvikli Ücret)                2-Günlük                 2 -yıllık                              2- parça başına

17.Tüketicinin ihtiyaçlarını gidermek ve işletmenin amaçlarına ulaşmasını sağlamak için malların ve hizmetlerin üreticiden tüketiciye doğru akışını yönelten işletme eylemlerine ne denir?

a)Üretme                                  b)Karlılık                                        c)Pazarlama                       d)Ticaret

18.Her hangi bir mal ve hizmete ihtiyacı olan bu mal ve hizmetleri satın alma gücü ve isteği bulunan insanların meydana getirdiği yere ne ad verilir?

a)Çarşı                                     b)Pazar              c)Fabrika                              d)Atelye

19.Bir işin ne olduğuna karar veren bir mal ve hizmeti satın almaya istekli olan kişiye ne ad verilir?

a)Fabrikatör                          b)İşçi                   c)Memur                              d)Tüketici

20.Mevcut satışları artırma,yeni bir malı tanıtma işlemine ne ad verilir?

a)Reklam                              b)Pazarlama       c)Ticaret                                              d)Hiçbiri                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                              

            

İŞLETME BİLGİSİ VE KOOPERATİFÇİLİK DERSİ SORULARIDIR

 

SORULAR

 

S-1-Aşağıdakilerden hangisi kooperatif yönetim kurulunun görevidir?

a)Üyeler arasında görev bölümü yapmak      b)Yönetimde tarafsız bir politika izlemek

c)Kooperatifin faaliyetlerini kontrol etmek   Xd)Hepsi

S-2-Aşağıdakilerden hangisi kooperatif yönetim kurulu üyeliği için gerekli şart değildir?

            a)T.C. vatandaşı olmak  Xb)Zengin olmak   c)Kooperatifin üyesi olmak

            d) Zimmet,rüşvet, vb. yüz kızartıcı suç işlememiş olmak

S-3-Aşağıdakilerden hangisi kooperatiflerin organlarıdır?

            a)Genel kurul  b)Yönetim kurulu       c)Denetim kurulu       Xd)Hepsi

S-4-Aşağıdakilerden hangisi yasal defterler statüsündedir?

            Xa)Defter-i kebir(Büyük defter)       b)Teftiş defteri           c)Gelen giden defteri d)Fiyatlandırma defteri

S-5-Aşağıdakilerden hangisi Türk Standardıdır?

            Xa)TSE                      b)DIN                        c)ISO                          d)EOQ

S-6-İnsanların arasındaki sahip olma ve üstün olmak isteklerinden doğan yarışa ne denir?

            a)Kavga          Xb)Rekabet                c)Dayanışma               d)Sahip olma

S-7-Devletin kamu giderlerini karşılamak için kanuna dayanarak ve tek taraflı olarak,gelir ve mallardan aldığı maddi değere ne denir?

            a)Gelir b)Gider                       c)Kazanç                    Xd)Vergi

S-8-Şirkete emek ve sermaye koyarak katılanların her birine ne denir?

            a)Emek           Xb)Ortak                    c)Sermaye                   d)Hiçbiri

S-9-T.C. devletinde para basmakla görevli kurum aşağıdakilerden hangisidir?

  Xa)T.C. Merkez Bankası b)Hazine Müsteşarlığı c)Maliye Bakanlığı d)Ziraat Bankası

S-10-Aşağıdakilerden hangisi bir Organizasyon  türü değildir?

   a)merkezi sistem      b)merkezi olmayan sistem      c)Karma sistem Xd)Oligarşik sistem

S-11-Toplu halde yaşayan insanların arasındaki ilişkileri düzenleyen yazılı kurallara ne denir?

            a)Töre                        Xb)Hukuk                 c)Gelenek                   d)Örfler

S-12-Toplumun huzur ve düzenini bozulmasına sebep olan eyleme ne denir?

            Xa)Suç                       b)Ceza                       c)Yaptırım                 d)Hukuk

S-13-Devletin işleyişini gösteren temel yasaya ne denir?

            a)Babayasa    b)Genelge                  Xc)Anayasa               d)Büyük yasa

S-14-İşveren,işçi ve devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk alanının adı nedir?

            a)Ceza Hukuku        b)Kamu Hukuku      c)İdari Hukuk           Xd)İş Hukuku

S-15-Bir eseri yazan ya da yaratan kimsenin o eserden doğan hakların tamamına ne denir?

            a)Patent         b)Kişi hakkı               Xc)Telif                                 d)Sahip olma

S-16-Uluslar arası para fonunun kısaltılmış adı aşağıdakilerden hangisidir?

            Xa)IMF                     b)EURO                    c)UNICEF                 d)AET

S-17-Aşağıdakilerden hangisi bir vergi türü değildir?

            a)Gelir vergisi            Xb)Haraç       c)Emlak vergisi         d)Arazi vergisi

 

S-18-Bankada açılmış bir kredinin yada yatırılmış bir mevduatın alınması için yazılan ödeme emrine ne denir?

            Xa)Çek                      b)Senet                       c)Protokol                  d)Açık hesap

S-19-Aşağıdaki mesleklerden hangisi ile uğraşanlar defter tutmak zorunda değildir?

            a)Sanat erbabı  Xb)Öğretmenler    c)Ticaret Şirketleri   d)Kamu ikt.Kurumları

S-20-Yapılan alış verişte işletmenin alıcıya vermesi gereken ticari belgeye ne denir?

            a)Teminat      b)Genelge                  Xc)Fatura/fiş             d)Senet

S-21-Ekonomik değerlerin para birimiyle açıklanmasına nedir?

            a)Gelir            b)Gider          c)Yatırım       Xd)Fiyatlandırma

 

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına(D),yanlış olanların yanına (Y) harfi koyunuz.

( D)22-Üç yıl olağan genel kurulu yapmayan kooperatifler dağılır.

( D)23-Dünya çalışma örgütü İLO’dur.

( D)24-Kooperatife üye olmayanlarda kooperatifin denetim kurulunda yer alabilirler.

( D)25-Kooperatifin genel kurulunda her üye bir oy hakkına sahiptir

( D)26-Kooperatifler ,Sanayi ve Ticaret Bakanlığının izin vermesinden sonra sicil ve ilan edilerek tüzel kişilik kazanır

( D)27-Verginin alacaklısı Devlettir.

( Y)28-Uluslararası Para Fonunun kısa adı AB’dir.

( Y)29-Şirkete emek ve sermaye koyarak katılanların her birine işçi denir.

( D)30-Kooperatifler kendi denetimlerini kendileri yapan özerk(bağımsız) kuruluşlardır.

( Y)31-Sulama kooperatiflerinin amacı taşımacılık yapmaktır.

 ( D)32-Hukuk kurallarını anayasaya uygun olarak T.B.M.M.’i yapar.

( Y)33-Din kurallarını insanlar kendileri koyar.

( D)34-Bir hizmet akdine bağlı olarak herhangi bir işte ücret karşılığı çalışan kişiye işçi denir.

( Y)35-SSK bir eğlence kuruluşudur.

( D)36-Kurban bayramı dini bir bayramdır.

 ( Y)37-Sermaye ile Emek aynı şeydir.

( Y)38-Avrupa Birliği; Afrika ülkeleri tarafından oluşturulmuştur.

( D)39-Bankalar şartlara göre kredi verirler.

( Y)40-Vergi vermek enayiliktir

 ( Y)41-Hizmet sözleşmesi yapabilmek için 18 yaşını doldurmak gerekmez.

( Y)42-İnsanlardaki manevi değer ve davranışların toplumsal yaşama uygulanmasına hukuk kuralı denir.

 

 

                                                                                                                                                                               

 

 

18365
0
0
Yorum Yaz